Kúpili ste apartmán, chatu alebo postavili penzión na unikátnom mieste, kde plánujete podnikať? Prišiel čas zoznámiť sa s príslušnou legislatívou a povinnosťami, ktoré vás ako prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia neminú.

Živnostenské oprávnenie

V prípade, ak chce fyzická osoba a teda budúci prenajímateľ poskytovať pri prenájme nehnuteľnosti len základné služby súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti, ako je napríklad voda, teplo, v danom prípade oprávnenie nepotrebujete.

V prípade ubytovacích služieb však na 99,9% oprávnenie potrebujete. Pretože ak chce fyzická osoba –  budúci prenajímateľ poskytovať pri prenájme nehnuteľnosti aj iné, ako len základné služby (posteľné prádlo, upratovacie služby), môže tak vykonávať len na základe živnosti.

Registrácia na daň z príjmov

Povinnosť registrácie na daňovom úrade máte, ak ste na území Slovenskej republiky prenajali akúkoľvek nehnuteľnosť okrem pozemku. Poznáte ho pod klasickým názvom, DIČ.

V prípade registračnej povinnosti ste povinný požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území Slovenskej republiky začali prenajímať nehnuteľnosť. Ideál je vybaviť túto povinnosť čím skôr.

Schválenie hygienou a prevádzkový poriadok

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné, aby ubytovacie zariadenie spĺňalo požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích zariadení ustanovené vykonávacím predpisom.

Tým je vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach, o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, ktorá obsahuje konkrétne požiadavky na vybavenie izieb, osvetlenie, upratovanie ubytovacích zariadení a ďalšie náležitosti, ktoré je nevyhnutné dodržiavať.

Ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ste povinný vypracovať aj prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie. To sa týka aj každej jeho dodatočnej zmeny. Následne je dôležité, aby bol takto schválený prevádzkový poriadok sprístupnený verejnosti na viditeľnom mieste. Patrí to medzi základné povinnosti ubytovateľa.

Registrácia na obci – rekreačný poplatok

Miestne dane  ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, v ktorom upravujú sadzby daní, zníženie daní a oslobodenie od daní. Rovnako aj poplatok ukladajú obce všeobecne záväzným nariadením, ktorým tiež upravujú sadzby poplatku, ako aj podklady pre jeho zníženie alebo odpustenie. Všeobecné záväzné nariadenia sú spravidla zverejňované na webových stránkach príslušných obcí.

To znamená, že každá oblasť na Slovensku, mesto alebo obec, má rozdielnu výšku rekreačného poplatku, ktorý platí každý ubytovaný hosť za každú noc svojho pobytu v rekreačnom zariadení.  Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Základom dane je počet prenocovaní.

Zároveň je každý platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných osôb – knihu ubytovaných, ktorú je platiteľ povinný predložiť správcovi dane na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti evidencie. Kniha musí byť aktuálna a vždy k dispozícii pre prípadné nahliadnutie.

Cudzinecká polícia

V zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ubytovateľ povinný pri ubytovaní cudzinca overiť jeho totožnosť a zapísať do domovej knihy – knihy hostí, ktorú vedie na tento účel, meno a priezvisko, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného dokladu, číslo víza v prípade niektorých krajín, začiatok a skončenie jeho ubytovania. Zároveň je ubytovateľ povinný vyplniť úradné tlačiva o hlásení pobytu cudzinca, ktoré musí doručiť policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania cudzinca.

Od 15. januára 2016 však môžu podnikatelia, ktorí vo svojich zariadeniach ubytúvajú cudzincov, využívať dve elektronické služby a to Zápis a Výmaz z knihy ubytovaných. Na to, aby ubytovatelia mohli využívať uvedené elektronické služby, musia vlastniť občiansky preukaz s čipom.

Zaradenie typu ubytovania - Kategorizácia

Existuje deväť kategórií ubytovacích zariadení, do jednej z ktorých ste ako prevádzkovateľ povinný svoje zariadenie zaradiť podľa klasifikačných a fakultatívnych znakov uvedených v jej prílohe. Rovnako je potrebné určiť triedu zariadenia, a to podľa úrovne a rozsahu poskytovaných služieb spojených s ubytovaním. Kategorizácia bola po rokoch zrušená.

  1. všetky typy Hotelov
  2. botel
  3. penzión
  4. apartmánový dom
  5. turistická ubytovňa
  6. chatová osada
  7. kemping, minikemp
  8. táborisko
  9. ubytovanie v súkromí, izba, objekt, prázdninový byt – apartmán

Registrácia platcu dane podľa paragrafu 7a

Typov a dôvodov prečo sa musíte registrovať na platcu dane je mnoho, vysvetlíme si preto dôvod laicky. Ak ako ubytovateľ využívate napríklad portály Booking.com, Airbnb alebo propagujete zariadenie na Google alebo Facebooku, prijímate tým služby v tuzemsku z iného členského štátu.

A teda províziu zo sprostredkovaných služieb, alebo reklamný kredit musíte ešte zdaniť na území SR.

Táto povinnosť vzniká živnostníkovi, ale aj obchodnej spoločnosti, ktorá nie je platcom DPH. Registráciou podľa § 7a zákona o DPH vznikne zdaniteľnej osobe pri dodaní služby do iného členského štátu povinnosť:

podá súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok v zmysle a § 80 ods. 3 zákona o DPH do 25 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka, v ktorom dodala služby, pri ktorých je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby,

vedie záznamy v zmysle § 70 zákona o DPH o dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH.

Štatistický úrad

Štatistika ubytovacích zariadení poskytuje informácie o činnosti ubytovacích zariadení, ktoré sú oslovené na vyplnenie štatistického formuláru CR 1-12 – Mesačný výkaz o činnosti ubytovacieho zariadenia.

Medzi oslovené zariadenia patria právnické osoby a fyzické osoby s identifikátorom IČO – podnikateľov bez ohľadu na počet zamestnancov a hlavnú činnosť, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení Štatistického úradu Slovenskej republiky a poskytovali prechodné ubytovanie návštevníkom (aktívnym účastníkom cestovného ruchu) v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu.

ŠÚ SR v pravidelnej ročnej periodicite oslovuje všetky obce s cieľom získať informácie o podnikateľských subjektoch/prevádzkovateľoch a o samotných ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu slúžiace na aktualizáciu registra ubytovacích zariadení.

Cez vraj sofistikovaný systém ste ako majiteľ ubytovacieho zariadenia vyzvaný na zber údajov ohľadom návštevnosti Vášho ubytovacieho zariadenia na mesačnej báze.

Jemne povedané, ďalšia časovo náročná zbytočná byrokracia, ktorá mohla byť jednoducho spárovaná s povinnosťou platenia rekreačných poplatkov. Jedna z menej obľúbených povinností ubytovateľa.

Zriadenie VRP

Každá osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, prijíma tržbu v hotovosti na predajnom mieste, predáva tovar alebo poskytuje vymedzenú službu, je povinná používať na evidenciu tržieb ORP/VRP.

Používanie  VRP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona o ERP), pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Takže pri prijímaní akejkoľvek hotovosti, čo sa pri pobytoch bežne stáva, minimálne pri platení rekreačného poplatku, potrebujete pracovať s VRP.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram